Erdős Attila, egyéni vállalkozó, okl. hidrogeológus mérnök weblapja


Szolgáltatások: 1. hidrogeológiai modellezés 2. vízbeszerzés 3. vízvédelem 4. tanácsadás 5. mérnökgeológia 6. térinformatika 1. hidrogeológiai modellezés A felszín alatti vízáramlásokat, szivárgásokat számítógépes numerikus módszerrel, a Processing Modflow 5 szoftverrel végzem. Ezzel az áramlási térnek, a szivárgásoknak 3 dimenziós modelljét lehet előállítani, alapvetően rétegzett üledékes víztartókban de megfelelő adatelőkészítéssel és modell koncepcióval karszt- és hasadékvizes valamint termális víztartóra is alkalmazható. Mire jó a modellezés? Minden olyan problémára, amelyet klasszikus analitikus úton csak durva közelítéssel lehetne, vagy egyáltalán nem lehetne számolni. És mik ezek a problémák? - fúrt réteg- és talajvízkutak utánpótlódási területének a lehatárolása - egy vízkitermelő mű felszíni szennyeződésekkel szembeni érzékenységének eldöntése - vízkivételhez, vagy tetszőleges felszín alatti áramláshoz elérési idő számolása (milyen idős a kitermelt vagy pl. forrásban fakadó víz) - bonyolult geometriájú vízkivételek (csápos kút, bányabeli víztelenítő - vízkitermelő létesítmények) áramlási terének leírása - a felszín alatti nyílttükrű, vagy nyomás alatti víztest nyomás- és áramlási viszonyait lehet számolni vele (pl. egy vízkivétel, egy vízvisszatápláló kút, vagy egy mélyebb, talajvízbe érő alaptest hogyan változtatja meg a vízszinteket, vízáramlásokat, de hidraulikailag hasonló probléma mondjuk egy szádfal - résfal hatása is) - szennyeződött víztartó szennyeződését - tisztulását, ennek térbeli- és időbeli folyamatát írhatjuk le vele, prognózisok készítésével együtt - már szennyeződött víztartó kármentesítésének folyamata, a szennyeződést (vízben oldott, vagy a víztől többé kevésbé elkülönülő folyadék - leggyakrabban szénhidrogének) termelő kutak telepítésének és üzemi paramétereinek megadása - talajvízdúsító-szivárgó-árok, vagy akár csak egy szikkasztó akna hatása a felszín alatti nyomás és áramlási viszonyokra is megadható vele - a standard kúthidraulikai kúttesztek, megfelelő mennyiségű és minőségű adat esetén lényegesen pontosabb eredményt adnak modellezés segítségével (a nem hengerszimmetrikus áramlási tér hatásának figyelembevétele révén lesz pontosabb az eredmény az analitikus megoldásokhoz képest) - munkagödör víztelenítési idejének és vízhozamának megadása - lebetonozott felületeknek (parkolók - utak) a függőleges vízforgalomra és ennek eredménye képpen a talajvíz szintjére gyakorolt hatása - különböző mezőgazdasági kultúrák - természetes(hez közeli) növénytakarók talajvízszintre - talajvízháztartásra gyakorolt hatása - külszíni vagy mélyművelésű bánya víztelenítésének a számolása - nagymértékű vízkitermelés hatására előálló felszínsüllyedés leírása, a további folyamatok előrejelzése Összegzésül, minden modellezhető, ami a felszín alatti vízzel és az ezzel kapcsolatban lévő felszíni vízzel történhet, vagy történni fog (érdekesség: a Mars bolygón a porózus marsi üledékekbe fagyott víz-jég kérdése is hidrogeológiai - pontosabban hidromarsológiai - kérdés és ezért folyékonnyá válása - felolvadása esetén modellezhető is). A modellezési tevékenység alapvetően a megfelelő bemeneti adatmátrixok - mezők előállításából, a kalibrációból, majd a szimulációból áll. A kalibráció a mért és modellezett eredmények összehasonlítását jelenti. A célja hogy a modell a már ismert állapotot, vagy folyamatokat a megkívánt pontossággal leírja. Ha erre a modell képes, akkor jöhet a szimuláció. Ez a tervezett beavatkozásnak a kalibrált modellbe ültetéséből és az új modell futtatásából áll. Ez tehát a modellnek a jövendőmondó része, azaz a fő értelme. Még mielőtt egy költséges és/vagy időigényes beavatkozást elvégeznénk, kiszámolhatjuk annak hatását. A hidrogeológiai modell készülhet időben állandósult, vagy időben változó folyamatok szimulálására. A modell képes felszíni vízfolyások - tavak, források, hatását számolni, a függőleges vízforgalom elemeit, a beszivárgást, a felszín alóli párolgást számolni, termelő és nyelő kutak hatásával együtt. A bemeneti mátrixok - mezők előállításában nagy gyakorlatra tettem szert. Mindig a feladat megkövetelte pontossági igényeket kielégítő részletességű adathalmazt állítok elő. 2. vízbeszerzés - vízbeszerzési - vízföldtani szakvélemény készítés, ha kell, a még el sem készült vízkivételnek, a már meglévő vízkivételekre - vízhasználatokra vonatkozó hatásának előzetes megadásával (hidrogeológiai hatásvizsgálat) együtt - kúttervezés 300 m-es mélységig, - gyengélkedő-elromlott kút felülvizsgálata, - alkalmankénti, vagy folyamatos kút vízszint észlelés víztermelő és vízszintészlelő kutakban egyaránt - kutak hidrogeológiai vizsgálata - kiértékelése, a kút körüli, nem hengerszimmetrikus, azaz valóságos felszín alatti áramlási tér számítógépes modellezése, mely a kútteszt kiértékelését pontosítja 3. vízvédelem - vízkészletek mennyiségi, minőségi védelme - víztelenítés vízhozamának, vízszintjének, ezek idő-függésének, valamint a térben és időben változó víztelenítési - vízkitermelési időnek - vízhozam idősornak a meghatározása, modellezés segítségével - vízkizárás szivárgáshidraulikai hatásának megadása - szennyeződés terjedés - diszperzió - konvekció modellezése - felszíni és felszín alatti vizek kapcsolatának modellezése - munkagödör, bánya, külfejtés víztelenítés modellezése 4. vízföldtani, vízjogi tanácsadás - vízjogi engedélyekkel - kérelmekkel, folyamatban lévő vagy kezdődő hatósági ügyekkel kapcsolatos tanácsadás - vízjogi ügyintézés, éves bevallások elkészítése - a saját vízkivétel és szennyvízelhelyezés hidrogeológiai környezetvédelmi és adózási szempontok (vízkészletjárulék, talajterhelési díj, ...) szerinti optimumának kiszámítása, megadása, engedélyeztetése 5. mérnökgeológia - terepi, fúrási, kútfúrási geológiai munkák, geológiai szolgálat, - hidrometeorológiai adatfeldolgozás - értelmezés számítógépes szerkesztése - ásványvagyon becslés, számolás - kitermelendő - kitermelhető földtömeg számítása - légi fotó, ortofotó hidrogeológiai szempontú kiértékelése 6. térinformatika - kétdimenziós tematikus térképek előállítása, terepi felmérés vagy digitalizálás útján - három dimenziós földtani térkép szerkesztése - látványtervek tetszőleges épített vagy természetes objektumról - animációk készítése mindarról, amit elő tudok állítani, vagy már másvalaki előállított - geodéziai vetületi transzformációk tetszőleges rendszerből tetszőleges rendszerbe, pontszerű, vonalas - vektorgrafikus objektumokkal, bitmap állományokkal - térinformatikai adatbázisok készítése, karbantartása, üzmeltetése, igény esetén betanítása Kezdőlap Következő mail: rdos@t-online.hu